- Naty

    1, 2-5 . Naty, 25 . ( )729 .
    2, 3-6 . Naty, 33 .( )948 .
    3, 4-9 . Naty, 30 .( )1084 .
    3, 4-9 . Naty, 50 . ( / )1686 .
    4, 7-18 . Naty, 26 ( )1084 .
    4+, 9-20 . Naty, 42 . ( / )1686 .
    5, 11-25 . Naty, 22 ( )1084 .
    5, 11-25 . Naty, 40 . ( / )1686 .
    6, 16+ . Naty, 17 ( )1084 .
   - 4 (8-15 ). Naty, 36 ( )1686 .
   - 4, 8-15 . Naty, 22 .1117 .
   - 5, 12-18 . Naty, 20 .1117 .